Oбщи условия за ползване

приети на 27.10.2016

1. Обща информация

1.1. Настоящите Общи условия за ползване на услугите на MyVideoAcademy (наричани по-долу за краткост "Общи условия") уреждат правилата, при които търговско дружество "ВИДЕО АКАДЕМИЯ" ООД (наричано по-долу за краткост "Дружеството"), регистрирано съгласно законодателството на Република България, създател на Онлайн видео платформата MyVideoAcademy, предоставя на Ползвателя на онлайн видео платформата (наричан по-долу за краткост "Ползвателя", "Вие", "Вас") Услуги, в това число провеждане на Образователни видео модули, Индивидуално онлайн обучение и други дейности, чрез използването на интернет страницата www.myvideoacademy.com (наричана по-долу за краткост "Уебстраницата")

1.2. Настоящите Общи условия за ползване на услугите на MyVideoAcademy са публикувани и публично достъпни на Уебстраницата.

1.3. Условията имат обвързващо действие на територията на целия свят в отношенията между Ползвателя и Дружеството от момента на регистрация на Уебстраницата и във всички случаи на използване на услугите, предоставяни чрез онлайн платформата, независимо от ползваните софтуер, устройства и приемници за достъп до платформата, интернет доставчик и др.

1.4. Съгласието с настоящите Условия се удостоверява от всеки Ползвател чрез натискане на бутона "Съгласен" под електронната форма за регистрация.

1.5. Използването на услугите, предоставяни чрез Уебстраницата се извършва единствено след изричното приемане на всички посочени тук, без изключение, Общи условия. С регистрация в Онлайн видео платформата и приемане на Общите условия, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с тях и всички последващи промени в тях, като се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички или с някои от тях и не извършите съответните действия по изричното приемане на Общите условия, то тогава Вие няма да имате достъп до Услугите, предоставяни от Дружеството.

1.6. Уебстраницата може да съдържа връзки към други уебстраници в интернет (в това число социални мрежи, интернет търсачки и т.н.), в които може да има условия, различни от настоящите. В случай, че посещавате тези други уебстраници, Ви молим да се запознаете с техните условия, тъй като последните може да се различават от настоящите.

1.7. Настоящите Общи условия за ползване са съставени на български език и в случай на разминаване между посочените тук Общи условия на български език и версии на други езици, ще се прилага българският вариант.

1.8. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

1.9. Всички спорове, породени от предоставяните Услуги и/или отнасящи се до настоящите Общи условия за ползване, ще бъдат решавани от компетентния български съд, съгласно българското законодателство.

2. Дефиниции

2.1. В настоящите Общи условия изброените по-долу термини имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

2.1.1. "Дружеството" е "ВИДЕО АКАДЕМИЯ" ООД, ЕИК 2041587610, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец" ул. "Светослав Тертер" 27, ет.3, ап.10, създател на Онлайн видео платформата "MyVideoAcademy". Евентуална промяна в наименованието, адреса на управление, представляващите лица и/ или друга информация относно дружеството, не се отразява върху обвързващата сила на Общите условия и същите продължават да действат между страните до момента, в който те бъдат променени или отменени.

2.1.2. "MyVideoAcademy" или "Онлайн видео платформата" или "Платформата" – е онлайн видео платформа, намираща се на следния интернет адрес: www.myvideoacademy.com, създадена от "ВИДЕО АКАДЕМИЯ" ООД, в която се провеждат динамични онлайн видео курсове за индивиди и групи – Ползватели на онлайн платформата, които желаят да развият своите умения и способности в дадена област чрез участието си в Образователни онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение, както и друи дейности, достъпни на Уебстраницата.

2.1.3. "Ползватели на онлайн платформата" или "Ползвателите" са физически и/или юридически лица, регистрирани в създадената от Дружеството Онлайн видео платформа, които са заявили участие и дистанционно присъстват в Образователните онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение, организирани от Лектор в Платформата, които имат за цел предоставяне на ноу-хау и натрупване на знания и умения в съответната област на обучение.

2.1.4. "Уебстраницата" е www.myvideoacademy.com.

2.1.5. "Лектор" е физическо или юридическо лице, изтъкнат специалист в конкретна сфера на дейност, с което Дружеството е уговорило участие при провеждането на Услугите до Ползвателя.

2.1.6. "Услуги" са предоставените на Ползвателя възможности посредством използването на създадената и разработена от Дружеството Онлайн видео платформа да взаимодейства с Лектори, като избере, закупи и участва в провеждането Онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение, използва предоставения от Дружеството Специален софтуер за участието в онлайн интерактивни срещи, уебинари, конгреси и т.н., както и други дейности, достъпни на Уебстраницата.

2.1.7. "Образователни онлайн видео модули" или "Видео модули" са създадени от Лектор(и) и Дружеството части от цялостното обучение в дадена област, участието в които Ползвателите на онлайн платформата може да придобият безплатно и/или срещу съответното възнаграждение, съобразно настоящите Общи условия и представляват част от предлаганите от Дружеството Услуги.

2.1.8. "Индивидуално онлайн обучение" е допълнителна форма на обучение, част от предлаганите от Дружеството Услуги, която се провежда от Лектор, в случай че Ползватели на платформата са заявили такава форма на обучение. Индивидуалното онлайн обучение включва индивидуален подход на обучение за всеки Ползвател на платформата¸ в това число изготвяне на индивидуален план на обучение, изготвянето на домашни работи от Ползвателя и проверката им от Лектора, провеждане на менторски сесии, виртуални срещи чрез използването на Специалния софтуер и т.н.

2.1.9. "Специален софтуер" е компютърната програма "Adobe Connect", предоставяща възможност за провеждане на интерактивни срещи, "уебинари", 1:1 или 1:many, менторски сесии и др., до която Дружеството предоставя достъп на Ползвателя на онлайн платформата, в случай на заявено Индивидуално онлайн обучение.

2.1.10. "Потребителски профил" e предоставената от Ползвателя на онлайн платформата, съобразно изискванията на Дружеството, информация относно него, която включва потребителското му име и парола, както и други данни, в това число и лични данни.

3. Регистрация в Платформата и приемане на Общите условия

3.1. Създадената и разработената от Дружеството Онлайн видео платформа е достъпна само за регистрираните Ползватели на платформата. За да може едно лице да се ползва от предоставените от Дружеството Услуги, то трябва да се регистрира в Платформата, като за целта извърши необходимите стъпки за регистрация, поместени на Уебстраницата, и изрази съгласието си с настоящите Общи условия.

3.2. Регистрацията в MyVideoAcademy се осъществява посредством създаването на Потребителски профил, за създаването на който следва да бъде попълнена определена информация, която Дружеството изисква от всеки Ползвател на Платформата. Създаването на Потребителски профил става по желание на лицето, което иска да стане Ползвател на Платформата и заедно с приемането на Общите условия е необходима предпоставка за използването на Услугите на Дружеството.

3.3. За създаването на потребителски профил Вие трябва да попълните всички полета в предоставения Ви формуляр за заявяване на желание за регистрация, като предоставите необходимата информация, която се изисква, в това число потребителско име и парола, както и лични данни. От момента на регистрация в Платформата Вие придобивате качеството на Ползвател на онлайн платформата и може да се ползвате от предоставяните от Дружеството безплатни Услуги, като, също така, може да закупите и някоя от платените услуги срещу заплащането на определената за нея цена съобразно правилата, уредени от тези Общи условия.

3.4. Информацията, предоставена от Вас, при регистрация в Платформата, ще се съхранява, обработва и използва от Дружеството при строга конфиденциалност съобразно българското законодателство и Правилата за защита на информацията и личните данни, поместени на Уебстраницата. Дружеството прилага необходимите методи и използва нужните средства, които спомагат за защита на предоставената от Вас информация при регистрация и използване на Услугите.

3.5. С попълването на предоставения формуляр при регистрация Вие сте длъжен да представите достоверни данни относно информацията, нужна за регистрация в Платформата. С изразяването на желание за регистрация в Платформата Вие гарантирате истинността на предоставената от Вас информация, в това число и предоставените от Вас лични данни, а именно имена, дата на раждане и т.н. В случай, че Дружеството установи нарушение на гореописаното задължение за предоставяне на достоверна информация, то може да предприеме мерки за отстраняване на неизпълнението, които може да се изразят в изтриване на Вашия Потребителски профил и преустановяване на използването на Услугите от Ваша страна.

3.6. След обработването на Вашата заявка за регистрация съгласно раздел 4 от Общите условия, Вие ще получите потвърждение за осъществената регистрация на посочената от Вас електронна поща. След регистрирането в Платформата следва да имате предвид, че поддържането на поверителността на Вашето потребителско име и парола, представляващи част от информацията, поместена на Вашия Потребителски профил, е изцяло Ваше задължение и отговорност.

3.7. В случай на установяване от Ваша страна на неразрешен достъп и/или злоупотреба, както и всякакво друго нарушение на сигурността във връзка с Вашия потребителски профил, Вие сте длъжни да уведомите незабавно Дружеството с оглед вземане на необходимите разумни мерки по отстраняване на нарушението. За тази цел, е желателно всеки път, когато преустановявате използването на Платформата, да се уверите, че сте излезли от своя Потребителски профил.

3.8. Достъпът до Вашия Потребителски профил от трети лица е забранен. Изключение от тази забрана се урежда в случаите, когато Ползвателят на платформата е законен представител на непълнолетен или на юридическо лице, съобразно действащото българско законодателство. В тези случаи Ползвателят носи пълна отговорност за действията на представлявания от него непълнолетен или юридическо лице при използване на Услугите на Дружеството, както и за всички последици от злоупотреба при използването на тези Услуги.

3.9. Дружеството не носи отговорност за възникнали вреди вследствие на неизпълнение на описаните в този раздел задължения от Ваша страна, както и на всички други Ваши задължения в настоящите Общи условия.

3.10. Съгласието с Общите условия се осъществява чрез натискане на бутона "Съгласен" след попълването на формуляра за заявяване на желание за регистрация. Дружеството насърчава лицата, желаещи да станат Ползватели на онлайн видео платформата да изчетат внимателно Общите условия преди тяхното приемане, като в случай, че след обстойното запознаване с тях тези лица изразят своето съгласие за обвързване с Дружеството, разпечатат Общите условия на хартиен носител и се запознаят внимателно с всички изменения и допълнения на тях за в бъдеще.

3.11. Съгласяването с Общите условия има силата на сключен договор между Ползвателя и Дружеството, като моментът, от който този договор се сключва и влиза в сила между страните се урежда съобразно раздел 4 от настоящите Общи условия.

4. Подаване на заявка за регистрация и сключване на договор между страните

4.1. С попълването на формуляра за регистрация и съгласяването с Общите условия лицето, желаещо да стане Ползвател на Платформата, изпраща заявка до Дружеството за създаването на Потребителски профил. В отношенията между Дружеството и лицето, желаещо да стане Ползвател, тази заявка е приравнена на оферта за сключване на договор за достъп и използване на Услугите на Онлайн видео платформата.

4.2. Заявката за създаване на Потребителски профил се получава по електронен път автоматично в системата на Дружеството. След получаването на заявката Дружеството преглежда правилното попълване на всички необходими полета в предоставения на лицето, желаещо да стане Ползвател, формуляр за регистрация, като извършва контрол относно достоверността на предоставената от последното лице информация.

4.3. Дружеството е свободно по свое собствено усмотрение да прецени дали да приеме или да откаже заявката на лице, желаещо да стане Ползвател. Минимално необходимо изискване за приемането на заявката е попълването на всички задължителни полета във формуляра за регистрация.

4.4. Приемането на офертата, отправена от лицето, желаещо да стане Ползвател, до Дружеството по начина, описан по-горе, става чрез изпращането на потвърждение от страна на Дружеството. Потвърждението ще бъде изпратено на електронната поща, попълнена във формуляра за регистрация от лицето, желаещо да стане Ползвател, като същото съдържа линк за активиране на Потребителския профил на регистриралия се Ползвател.

4.5. От момента на получаването на потвърждението за създаване на Потребителски профил се сключва договор за достъп до Онлайн видео платформата между Дружеството и Ползвателя. От този момент Ползвателят придобива възможност за използване на Услугите, предоставяни от Дружеството, които са достъпни след вписване в Уебстраницата.

5. Временно ограничаване на достъпа до Платформата

5.1. По време на използване на Услугите от Ваша страна, Дружеството има право по свое собствено усмотрение да ограничи достъпа до Платформата, в случай че това е необходимо във връзка с възникнали проблеми, в това число софтуерни проблеми, като например проблеми с мрежата, блокиране на сървъри, които Дружеството използва, и други подобни, както и с оглед запазването на функционирането на Платформата, а също и при осъществяването на подобрения и актуализации. В този случай договорните отношения между страните не се прекратяват, а изпълнението на задълженията съобразно настоящите Общи условия се преустановява временно до момента на предоставяне на достъп до Платформата.

6. Инструкции във връзка с използването на Платформата

6.1. Дружеството е длъжно да създаде инструкции във връзка с използването на Платформата, които ще бъдат публикувани на Уебстраницата. Тези инструкции включват: стъпки за осъществяване на регистрация в Платформата, стъпки за закупуване на Онлайн видео модул(и), стъпки за заявяване на Индивидуално онлайн обучение, начин на изтриване на Потребителския профил от Ползвателя, често задавани въпроси, както и друга информация във връзка с използването на Платформата.

6.2. С приемането на Общите условия Ползвателят гарантира, че е запознат със същността и характера на Онлайн видео платформата, като същият е наясно с Услугите, които ще получи след регистрацията в Платформата, в това число взаимодействието му с Лектори и други Ползватели.

6.3. За да осигури безпроблемното функциониране на Платформата, Дружеството е разработило редица правила, наравно с настоящите Общи условия, като Правилата за защита на информацията и личните данни, Правилата относно правата на интелектуална собственост и Правилата за използване на "бисквитките", които представляват неразделна част от Общите условия.

6.4. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия и правилата, представляващи неразделна част към тях, Ползвателят добросъвестно се задължава да полага необходимата грижа при използването на Услугите, като се въздържа от действия, които може да се изразят в нарушаване на правата и законните интереси на Дружеството, Лектор, друг Ползвател и/или трето лице.

7. Плащане

7.1. Предоставяните от Дружеството във връзка със създадената и разработена от него Онлайн видео платформа Услуги са както безплатни, така и платени. Ползвателят на платформата има достъп до тях посредством използването на Уебстраницата и вписването в Потребителския си профил.

7.2. Платените Услуги биха могли да включват: 1)закупуване и използване на пакет(и) с Видео модули, 2) заявяване на Индивидуално обучение, 3) участие в онлайн интерактивни срещи, уебинари, онлайн конгреси и т.н. чрез използването на Специалния софтуер, както и 4) други Услуги, които Дружеството предоставя. Всяка от услугите, използването на които е платено, е изрично посочена като такава в Уебстраницата.

7.3. Видът, цената, продължителността на съответната услуга, както и описание на нейната същност, цели и други характеристики, са поместени на удобно място срещу съответната услуга в Уебстраницата. Дружеството насърчава Ползвателите да се запознаят подробно с гореописаните характеристики на конкретната услуга преди закупуването на същата.

7.4. Закупуването на предоставяна от Дружеството услуга, в това число Видео модул и/или Индивидуално обучение, става с плащането на цената за съответната платена услуга посредством използването на електронна система за извършване на безкасови плащания, поместена на Уебстраницата.

7.5. Плащането на цената за съответната платена услуга(и) се извършва чрез използването на Уебстраницата посредством нареждане за извършване на платежна операция по сметка на Дружеството чрез използването на платежна карта от страна на Ползвателя или нареждане за платежна операция чрез използване на платежни услуги, предоставени от платежна институция (PayPal и ePay) по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. За целта Ползвателят трябва да последва инструкциите за извършване на плащания във връзка със закупуване на Услуги, поместени в Уебстраницата.

7.6. При извършването на плащания за закупуване на Услуги, Дружеството не събира информация относно използваната от Ползвателя платежна карта и/или информация, необходима за използването на услугите на платежната институция (PayPal и ePay), като по този начин не носи отговорност за събирането, съхраняването и/или използването на такава информация, както и за недобросъвестното използване, измама или друга злоупотреба с такава информация, извършвена от трето лице, в това число и платежната институция (PayPal и ePay). При извършването на плащания за закупуване на Услуги, Дружеството не е страна в отношенията между Ползвателя и съответната платежна институция, доставчик на платежни услуги, в това число и банката, издател на платежната карта на Ползвателя, като то не носи отговорност за изпълнението и/или неизпълнението на платежната операция, наредена от Ползвателя до платежната институция, валидността, лимита и/или наличността по съответната платежна карта и т.н.

7.7. След закупуването на съответната платена услуга на Ползвателя ще бъде предоставен достъп до използването на същата от страна на Дружеството. От този момент той може да извлича характерните за съответната услуга ползи.

7.8. Цената на Услугите се определя от Дружеството по негово собствено усмотрение. Цената за заплатената услуга може да бъде изменяна без ограничение от страна на Дружеството, като по този начин цената за една и съща услуга може да варира в зависимост от момента, в който е закупена. В отношенията между Дружеството и Ползвателя, закупил дадена услуга, размерът на цената на услугата е този, който е бил актуален към момента на заплащането на услугата от страна на Ползвателя по начина, описан по-горе в този Раздел.

8. Правила за защита на информацията и личните данни

8.1. При осъществяването на регистрация в Платформата и по време на използването на Услугите, Вие предоставяте на Дружеството определена информация, в това число и лични данни, която последното е длъжно да съхранява, обработва и използва съобразно българското законодателство и Правилата за защита на информацията и личните данни, представляващи неразделна част от настоящите Общи условия (линк към Правилата).

8.2. Дружеството е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, съгласно Удостоверение №423249/29.08.2016 г., като същото съхранява и обработва предоставените от Вас лични данни с грижата на добър търговец.

8.3. Видът на предоставената от Вас информация, начинът на нейното използване от Дружеството, възможността за разгласяване на същата до трети лица, както и сигурността на предоставената информация, а също и нейното изменение и изтриване, са подробно уредени в Правилата за защита на информацията и личните данни.

8.4. Със съгласяването с Общите условия Ползвателят декларира, че се е запознал със съдържанието на Правилата за защита на информацията и личните данни и е изразил съгласието си с тях, като се задължава да спазва същите добросъвестно и безусловно.

9. Правила относно правата на интелектуална собственост

9.1. Дружеството в качеството си на доставчик на Услугите уважава правата на интелектуална собственост, принадлежащи на Ползвателите, Лекторите и/или трети лица. Поради тази причина, всички обекти на интелектуална собственост, поместени в Платформата, са защитени от неразрешено използване, а публикуването им в Уебстраницата не представлява нарушение по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. С цел защита на правата на интелектуална собственост на лицата по време на използването на Платформата Дружеството е разработило Правила относно правата на интелектуална собственост, достъпни на следния линк: (линк).

9.2. Всички права върху интелектуална собственост, включително авторски права и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на Дружеството в Платформата, включително, но не само софтуер, технология, дизайн, материали, информация, комуникации, текст, графики, връзки, анимации, илюстрации, аудио и видео клипове, снимки, коментари, идеи, и други бази данни, принадлежат на Дружеството. При регистрация и използване на предоставяните чрез Платформата Услуги, на Ползвателя не се отстъпва право на използване на произведенията по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Закона за авторското право и сродните му права, като копирането и разпространението на публикуваните обекти са част от изключителните правомощия на Дружеството.

9.3. Нито един компонент от Уебстраницата не може да бъде копиран, възпроизвеждан, променян, редактиран, изтеглян, предаван или разпространяван, по какъвто и да било начин, изцяло или от части, без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Като изключение от горното, част от материалите, съдържащи се в този сайт, може да бъдат изтеглени или отпечатани само за лична употреба или за информационни цели и при спазване на авторските права и Правилата относно правата на интелектуална собственост.

9.4. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия Вие отстъпвате на Дружеството неизключително право на използване на публикуваните от Вас произведения, материали и части от такива, в това число исмени текстове, коментари, изображения, графики, анимации, аудио и видео клипове, снимки, идеи и други бази данни, в Онлайн видео платформата, които последното може да копира и разпространява, както и да извършва действията, уредени в чл. 18 от Закона за авторското право и сродните му права.

9.5. С изразяването на съгласие с настоящите Общи условия Вие се задължавате да спазвате Правилата относно правата на интелектуална собственост, като полагате необходимата грижа и се въздържате от действия, които довеждат или биха могли да доведат до нарушение на правата на интелектуална собственост върху обекти, публикувани на Уебстраницата, принадлежащи на Дружеството, Лектор, друг Ползвател и/или трето лице.

9.6. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на Уебстраницата, са обект на закрила по действащото право на Европейския съюз в тази насока и Закона за авторското право и сродните му права на Република България. В случай, че смятате, че с предоставяните от Дружеството Услуги, се нарушават права на трети лица върху интелектуална собственост, Ви насърчаваме да уведомите Дружеството за това, като спазите процедурата, уредена от Правилата относно правата на интелектуална собственост.

10. Задължения на Ползвателя

10.1. По време на използване на Услугите Ползвателят гарантира, че:

10.1.1. е прочел, разбрал и е съгласен с настоящите Общи условия, както и с правилата, представляващи неразделна част от тях, преди да започне да използва предоставените Услуги;

10.1.2. е пълнолетен, а в случай, че е непълнолетен, ще използва Услугите, предоставяни от Дружеството, под надзора на родител/настойник. Малолетни лица не може да се регистрират в Платформата.

10.2. По време на използване на Услугите Ползвателят е длъжен:

10.2.1. да не качва, публикува, разпространява, или предоставя, по какъвто и да е начин спам и информация с обидно, расистко, сексистко, невярно, подвеждащо, неточно, рекламно, агитационно, престъпно, порнографско, политическо, клеветническо и/ или друг тип неподходящо съдържание, както и с действията си да не провокира разпространяването на такъв тип информация от трети лица;

10.2.2. да не копира, променя, преработва, възпроизвежда, разпространява, представя публично, изпълнява публично, съобщава на обществеността, създава производни произведения, печата, препечатва или използва по какъвто и да е друг начин, освен по начин разрешен изрично от Дружеството или с настоящите Общи условия, съдържанието на Платформата или части от същото;

10.2.3. да не представя за друго лице или да извършва каквито и да било действия с цел получаване на неразрешен достъп до Потребителския профил на друго лице;

10.2.4. да не разгласява своето потребителско име и парола за достъп на трети лица;

10.2.5. да не заразява с вируси или да инсталира каквито и да било програми и софтуер, които позволяват шпиониране, кражба на данни, нанасяне на щети върху съдържанието на Платформата. В случай, че узнае за такива действия, извършени от Ползвателя, или от трети лица, Ползвателят следва незабавно да уведоми Дружеството;

10.2.6. да не изисква лична информация от инструктор или друг Ползвател;

10.2.7. да осигури необходимите софтуерно съвместими и технически изправни комуникационни устройства, чрез които да се осъществява използването на Услугите, в това число и провеждането на интерактивни онлайн срещи, уебинари и конгреси в реално време;

10.2.8. да заплати цената на услугата, в случай че желае да закупи такава;

10.2.9. да предостави на Дружеството достоверна информация при регистрация в Платформата;

10.2.10. с действията си да не пречи на друг Ползвател, Лектор и/или трето лице да имат достъп до Платформата и да упражнява своите права, съобразно с отношенията му с Дружеството;

10.2.11. да не извършва повече от една регистрация в Платформата и да не създава повече от един Потребителски акаунт;

10.2.12. да спазва настоящите Общи условия, както и правилата, представляващи неразделна част от тях.

10.3. Дружеството има право да изменя предоставяните Услуги, като добавя нови, спира предоставянето на част от вече предлаганите Услуги, включително да ограничава достъпа до всички и/ или до част от Услугите за определен период от време.

10.4. Дружеството има право да преустановява предоставянето както на безплатните, така и на платените услуги, по отношение на Ползвател, който нарушава своите задължения, съгласно Общите условия и правилата, представляващи неразделна част от тях. Дружеството има право да изтрие Потребителския профил на Ползвател, в случай че същият не преустанови нарушението на задълженията си съгласно Общите условия и правилата, представляващи неразделна част от тях, след като е бил уведомен надлежно за това от Дружеството. За целите на тълкуването, такова уведомяване се извършва с изпращане на електронно съобщение на електронната поща, която е част от информацията, поместена в Потребителския профил на Ползвателя.

10.5. Всеки Ползвател на Онлайн видео платформата е отговорен за заплащането на разходите, които възникват и/ или биха могли да възникнат във връзка с използването на Платформата, както към Дружеството, така и към трети лица. Дружеството не отговаря за каквито и да било разходи, направени от Ползвателите, възникнали във връзка или по повод използването на Услугите.

10.6. Исканата от Ползвателя услуга става достъпна за него в момента, в който той заплати цената за нейното закупуване в размера, вида и начина, уредени в раздел 7 от настоящите Общи условия. В случай, че Ползвател желае да закупи дадена услуга, за която следва да бъде платена цена, то Ползвателят се съгласява да направи необходимото плащане в размер, срок и при посочените условия. В случай, че Ползвател не заплати съответната цена за предоставяне на исканата от него услуга, то Дружеството има право да откаже достъп на Ползвателя до същата.

10.7. Дружеството има право да получава всякаква информация, включително лични данни, които то има право да обработва и използва по реда, начина и условията, уредени от Правилата за защита на информацията и личните данни, с оглед приемане на съответните плащания и качественото предоставяне на Услугите. С приемане на настоящите Условия, Ползвателят декларира, че има право да предоставя подобен тип информация.

10.8. Всички действия на Ползвателите трябва да бъдат съобразени с настоящите Общи условия, както и с правилата, представляващи неразделна част от тях, с българското законодателство и/ или с друго приложимо право.

10.9. Достъпът до предоставяните чрез Платформата услуги от територии, в които съдържанието им е незаконно, е забранен.

11. Отговорност при неизпълнение. Освобождаване от отговорност

11.1. Нито Дружеството, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането или предлагането на Платформата, не носи отговорност за каквито и да било вреди, разходи и/или пропуснати ползи, произтичащи от ползването на Платформата и/ или Услугите, които Дружеството предлага.

11.2. В случай, че Ползвател е заплатил необходимата цена за Услуги, предоставяни от Дружеството, но тези Услуги не са му били предоставени, поради причина, за която Дружеството отговаря, то Ползвателят има право на обезщетение в размер на заплатената от него цена. В случай, че Ползвателят е ползвал част от предоставените Услуги, а за друга част от тях не му е била предоставена, поради причина, за която Дружеството отговаря, то тогава Ползвателят има право да получи обратно заплатената цена за Услугите, които не е използвал.

11.3. Дружеството не носи отговорност за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на достъпа до Платформата, когато това се дължи на обективни причини.

11.4. Ползвателите са длъжни да осигуряват необходимите софтуерно съвместими и технически изправни комуникационни устройства, чрез които да се осъществява използването на Услугите, в това число и провеждането на интерактивни онлайн срещи, уебинари и конгреси в реално време. Дружеството не носи отговорност за прекъсване на използването на съответната услуга, поради технически причини или забавяне в интернет трафика, по време на предаването на съответната услуга в реално време.

11.5. Дружеството не носи отговорност за вреди, нанесени на Вашия компютър, безжично устройство, оборудване и/ или заразяването му с вируси, вследствие на достъп, ползване или разглеждане на Платформата или ползване на съдържанието й.

11.6. Дружеството не носи отговорност за поведението на Лекторите и за тяхната активност в Платформата. Лекторите, чийто Видео модули са поръчани от Ползвателите, може да прекратят отношения с Платформата, в резултат, на което, всички или част Видео модулите, да бъдат премахнати от Платформата. В този случай Дружеството е длъжно да възстанови на Ползвателя размера на цената, заплатена за съответната услуга от него, като се вземе предвид степента на използване на съответната услуга.

11.7. Дружеството не носи отговорност за степента на обучение на Ползвателите и за постигнатите от тях резултати. Дружеството не гарантира, че Услугите, които Ползвателите използват, ще бъдат полезни за тях, както и че Ползвателите ще усвоят изцяло или отчасти материята, за която се отнасят.

11.8. Във всеки случай на реализирани от Ползвателя вреди, за които се установи, че Дружеството отговаря, размерът на обезщетението, което Дружеството следва да заплати на Ползвателя, не може да бъде по-голям от размера на общата сума, която се получава от всички направени плащания за покупки на Услуги, предоставяни от Дружеството.

12. Изменение на Общите условия

12.1. Дружеството има право по всяко време едностранно да изменя и допълва както Общите условия, така и Правилата, представляващи неразделна част от тях, като измененията, респективно допълненията, ще бъдат надлежно и достъпно публикувани на Уебстраницата.

12.2. Измененията и допълненията на Общите условия имат сила занапред и започват да действат от момента на публикуването им на Уебстраницата от Дружеството, като последните отменят всички други условия, които са действали преди тях, освен ако не е посочено друго. Заедно с публикуването на измененията и допълненията на Общите условия на Уебстраницата, Дружеството е длъжно да уведоми Ползвателите за направените промени на посочения от последните имейл адрес, който е част от информацията, посочена от Ползвателите в техния Потребителски профил.

12.3. В случай, че след уведомяване за измененията и/или допълненията на Общите условия Ползвателят е продължил използването на Платформата без да направи някакви възражения, се счита, че същият с действията си е изразил своето съгласие с направените изменения и допълнения.

12.4. Ползвателите са длъжни своевременно да се уведомяват за действащите към момента Общи условия и правилата, представляващи неразделна част от тях.

13. Прекратяване на действието на Общите условия

13.1. Договорът между Ползвателя и Дружеството може да бъде прекратен от която и да било от страните без посочване на причината за това с изтриване на Потребителския профил на Ползвателя.

13.2. Ползвателят има право да заяви за изтриване своя потребителски профил, като последва инструкциите за това, поместени в Уебстраницата. Потребителският профил на Ползвателя се изтрива от Дружеството в разумен срок след като Ползвателят е отправил заявката за изтриването чрез изпращане на електронно съобщение на следната електронна поща: support@myvideoacademy.com. В този случай Ползвателят няма право на възстановяване на направените разходи, представляващи заплатена цена за ползване на Услуги, както и на други разходи, възникнали във връзка или по повод използването на Платформата.

13.3. Договорът може да бъде прекратен от Дружеството по вина на Ползвател, в случай че:

13.3.1. при използването на Платформата Ползвателят умишлено нарушава българското законодателство, Общите условия и/или правилата, представляващи неразделна част от тях;

13.3.2. ползвателят не се е вписвал в своя Потребителски профил в продължение на 12 месеца от регистрацията или от последното вписване в него, независимо дали е получавал известие за това от Дружеството или не;

13.3.3. с действията си Ползвателя извършва престъпления, в това число и престъпления против интелектуалната собственост и неприкосновеността на кореспонденцията.

13.3.4. бъде установено, че Ползвателят има повече от един Потребителски профил;

13.3.5. ползвателят е предоставил невярна информация при регистрация в Платформата.
В случай на прекратяване на договора между страните от страна на Дружеството, последното е длъжно да уведоми писмено Ползвателя за изтриването на неговия Потребителски профил, поради прекратяването на договора. Писменото уведомление следва да бъде изпратено като електронно съобщение на електронната поща, предоставена като информация от Ползвателя и представляваща част от неговия Потребителски профил.

14. Заключителни разпоредби

14.1. Ползвателят няма право да прехвърля своите права и задължения, произтичащи от тези Общи условия без изричното писмено съгласие на Дружеството.

14.2. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с влизането в сила, действието и изпълнението на настоящите Общи условия и правилата, представляващи неразделна част от тях, следва да се решават в дух на добра воля чрез преговори между страните. В случай, че това се окаже невъзможно, всички спорове, породени от настоящите Общи условия и правилата, представляващи неразделна част от тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях, или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд, съгласно българското законодателство. Ползвателят има право да предяви претенции само ако същите са разгледани от Дружеството и само доколкото същите са, установени, или припознати от Дружеството, както и в случай, че са неоспорими.

14.3. Освен ако тези Условия за ползване не установят друго, Дружеството осъществява контакт и/или изпраща писмени уведомления чрез електронни съобщения на електронната поща, която е част от информацията на Потребителския профил на Ползвателя. Дружеството насърчава Ползвателите да проверяват редовно електронната поща, използвана за регистрация в Платформата, за съобщения от Дружеството. Когато се свързва с Дружеството Ползвателят трябва да упоменава Потребителския профил, за който се отнася свързването. Идентификацията на същия става чрез посочване на потребителското име на Ползвателя.

14.4. В случай, че отделни разпоредби от тези Общи условия, както и от правилата, представляващи неразделна част от тях, преустановят действието си или бъдат определени от надлежните органи като недействителни, оставащите разпоредби продължават своето правно действие по отношение на Ползвателите, изразили съгласието си с Общите условия. В този случай, Дружеството се задължава да измени и/или допълни Общите условия по такъв начин, че последните да бъдат заменени от нови, приближаващи се максимално до икономическото значение и предназначение на обявените за недействителни разпоредби и в съответствие със закона.