Правила за защита на информацията
и личните данни

приети на 26.10.2016

В този раздел Ползвателят на платформата (наричан по-долу за краткост "Вие", "Вас", "Вашето") може да намери информация относно събирането, обработката, използването и споделянето на информация и свои лични данни във връзка с регистрацията и използването на Онлайн видео платформата www.myvideoacademy.com (наричан по-долу за краткост "Уебстраницата"). По време на използване на разработената Онлайн видео платформа от търговско дружество "Видео академия" ООД, (наричано по-долу за краткост "MyVideoAcademy" и/или "Дружеството"), регистрирано съгласно законодателството на Република България, Вие предоставяте лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Затова е важно да се отбележи, че Дружеството е регистриран Администратор на лични данни, съгласно Удостоверение № 423249/ 29.08.2016 г., уважаващ Вашите права във връзка със защита на личните данни, като за целта е изработило и стриктно спазва тези "Правила за защита на информацията и личните данни". Тяхната основна цел е да направят възможно обяснението на Ползвателите по какъв начин Дружеството, обработва, събира, споделя, съхранява и разгласява информация, която е придобило от Вас по време на Вашето използване на платформата и какви са Вашите задължения във връзка с предоставянето и използването на информацията и личните Ви данни. Тези правила се прилагат във връзка и по повод Вашето използване на платформата и представляват неразделна част от Общите условия за използване на Онлайн видео платформата. Следва да имате предвид, че чрез съгласяването с описаните по-долу правила Вие декларирате, че сте запознати с правилата за защита на личните данни и се обвързвате да ги спазвате.

1. Приложно поле на правилата за защита на личните данни.

1.1. Правилата за защита на личните данни се отнасят до информация, в това число и лични данни, която Дружеството ще придобие по време на използването на предоставените от него услуги от страна на Ползвателите на платформата. Правилата за защита на личните данни на Ползвателите на Oнлайн видео платформата са приложими за територията на целия свят по отношение на предоставяните от Дружеството услуги.

1.2. Достъпът до Правилата за защита на информацията и личните данни става чрез проследяването на интернет линк, поместен на Уебстраницата, като съгласието с Правилата за защита на информацията и личните данни се изразява едновременно със съгласяването с Общите условия на Дружеството, по начина описан в последните. Съгласяването с Правилата за защита на информацията и личните данни, наравно с предоставянето на изисканата от Дружеството информация и съгласяването с Общите условия, както и другите правила, представляващи неразделна част от тях, е необходима предпоставка за използването на предоставяните от Дружеството услуги.

2. Необходима информация

2.1. С цел използване на услугите на МyVideoAcademy Вие следва да предоставите определена информация, в това число и лични данни, която Дружеството ще събере и обработва в зависимост от избраният от Вас начин на използване на услугите.

2.2. По време на използването на Oнлайн видео платформата, Дружеството би могло да изиска следната информация от Вас:

2.2.1. информация, получена чрез потребителски профил от платформа, управлявана от трето лице:

2.2.1.1. при регистрация и/или използване на услугите, предоставяни от MyVideoAcademy чрез платформа, управлявана от трето лице (като например Facebook, Google account и т.н.) съгласно Общите условия и правилата, представляващи неразделна част от тях, Вие се съгласявате Дружеството да има достъп и/или да събира определена информация, в това число и лични данни, от профила в платформата, управлявана от трето лице. Видът на събираната от Дружеството информация зависи от вида на избраните от Вас услуги и Общите условия, ведно с правилата, представляващи неразделна част от тях, в отношенията между Вас и третото лице, управляващо платформата, от която Дружеството извлича информацията. По този начин, в случай на регистрация и използване на услугите, предоставяни от MyVideoAcademy чрез платформа, управлявана от трето лице, Дружеството би могло да събере и обработва следните данни:

  •  Вашите имена;
  •  Вашата профилна снимка или URL адрес;
  •  Вашия потребителски идентификационен код, който е свързан с публично достъпна информация като Вашето име и профилна снимка;
  •  Вашия имейл адрес за вход в платформата;
  •  Вашето местонахождение и това на вашето устройство за достъп до платформата, включително чрез безжично устройство;
  •  Вашия пол;
  •  Вашия рожден ден;

(наричани по-долу за краткост "информация от трето лице").

2.2.1.2. при използване на услугите, предоставяни от MyVideoAcademy чрез платформа, управлявана от трето лице, Вие предоставяте на Дружеството правото да събира, съхранява, обработва и използва извлечената от платформата информация при спазване на настоящите Правила за защита на информацията и личните данни и съобразно уговореното между Вас и третото лице, управляващо платформата, относно предоставянето на такава информация, касаеща Вас, на други лица, в това число и на MyVideoAcademy;

2.2.1.3. в случай, че Вие забраните на третото лице да предостави информация до други лица, в това число и до MyVideoAcademy, тогава достъпът до някои части от предоставяните от Дружеството услуги ще бъде ограничен, а Вие ще трябва да предоставите необходимата информация директно чрез използването на Уебстраницата;

2.2.1.4. освен гореизложеното, Вие ще трябва да изберете потребителско име ("Username") при извършването на регистрацията в Уебстраницата. Затова следва да имате предвид, че Вашето потребителско име ще бъде видимо за други лица, които имат достъп до услугите, предоставяни от MyVideoAcademy, a в някои случаи ще бъде видимо и за други лица, които не са регистрирани Ползватели в Уебстраницата и нямат достъп до услугите;

2.2.1.5. при извършване на регистрацията в Уебстраницата, Дружеството има право да Ви издаде уникален идентификационен код, който ще бъде видим за други ползватели;

2.2.2. информация, получавана чрез безжично устройство, уведомления;

2.2.2.1. в случай, че използвате услугите, предоставяни от MyVideoAcademy, посредством безжично устройство, Дружеството би могло да събере определена информация като например Вашия уникален идентификационен код на устройството (номер автоматично предоставен за Вашия мобилен телефон или друго безжично устройство), вид на устройството, вид и версия на операционната система и информация, която Вие сте избрали да предоставите и/или споделите, като например Вашия имейл адрес (наричана по-долу за краткост "Мобилна информация");

2.2.2.2. Дружеството не отправя запитвания, нито проследява информация относно местонахождението Ви посредством Вашето безжично устройство.

2.2.2.3. Дружеството има право да изпраща уведомления до Вас относно Вашето мобилно устройство за предоставяне на подобрения и актуализации на платформата, както и за други съобщения. Следва да имате предвид, че бихте могли да направите настройки на Вашето безжично устройство за подобни уведомления от страницата "Настройки" в менюто на устройството. С цел да бъде осигурено подходящо уведомяване, Дружеството ще събира относима информация за Вашето безжично устройство, като например вид на операционната му система и информация за идентифициране на ползвателя.

2.2.3. информация, предоставена директно от Вас до Дружеството:

2.2.3.1. при регистрация в Уебстраницата (включително чрез платформа, управлявана от трето лице), Дружеството ще събере всякаква информация, която Вие ще предоставите директно, в това число и лични данни, като например:

2.2.3.1.1. информация при регистрация: с цел използване на предоставените от MyVideoAcademy услуги, като например участие в Онлайн видео образователен модул и/или Индивидуално онлайн обучение, Вие трябва да създадете потребителски профил. За създаването на потребителския профил Вие трябва да предоставите на Дружеството определена информация, в това число и лични данни, които последното е длъжно да съхрани, обработва и използва съобразно тези Правила за защита на информацията и личните данни, като например Вашата дата на раждане, възраст, електронна поща, парола за достъп до платформата и т.н., които помагат на Дружеството да потвърди Вашата регистрация и да Ви предостави достъп до предоставените от него услуги;

2.2.3.1.2. информация относно потребителския профил: при създаването на потребителски профил, за някои от предоставяните от Дружеството услуги, Вие имате възможност да предоставите допълнителна информация относно Вас, която ще бъде публично видима от други лица. Затова следва да имате предвид, че трябва да положите старание и грижа при създаването на Вашия потребителски профил, като Дружеството не носи отговорност за информацията, която сте предоставили на Вашия потребителски профил и за начина, по който тя ще бъде използвана от други лица;

2.2.3.1.3. публично публикуване / споделяне на съдържание: някои от услугите ще Ви предоставят възможност да взаимодействате с други Ползватели и/или да публикувате, споделяте, общувате, или обменяте по-друг начин информация по между си, като например чрез коментиране под страница на Онлайн видео модул, изпращане на съобщения по между си, или публикуване на изображения (наричано по-долу за краткост "Споделено съдържание"). За целта Дружеството има право да събира и съхранява архиви на такова Споделено съдържание на своя сървър съобразно Общите условия, тези Правила за защита на информацията и личните данни и другите правила, представляващи неразделна част от Общите условия;

2.2.3.2. със съгласяването с тези Правила за защита на информацията и личните данни Вие отстъпвате на Дружеството неизключително право да използва Споделеното съдържание, с правото да възпроизвежда и разпространява същото сред неограничен брой лица, да излъчва същото по безжичен път, да превежда същото на друг език, да преработва и синхронизира същото, да предлага по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до съдържанието или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

2.2.3.3. със съгласяването с тези Правила за защита на информацията и личните данни Вие декларирате съгласието си предоставената от Вас информация, в това число и лични данни, включително, но не само относно данните при регистрация и информацията относно потребителския Ви профил, да бъде предоставяна на Лекторите при провеждането на образователен Онлайн видео модул и/или Индивидуално обучение. Дружеството не контролира това изпозлване и по този начин не носи отговорност за използването на тази информация от Лекторите.

3. Техническа информация при използване на предоставените от Дружеството услуги

3.1. Когато Ви бъде предоставен достъп до услугите, в това число разглеждане на каталога с Онлайн видео модули, Дружеството събира определена информация, която се записва автоматично на своите сървъри. Тази информация включва неизчерпателно: техническа информация относно Вашия компютър или безжично устройство, като например IP адрес, вид операционна система, идентификационен номер на устройството, браузър, домейн и друга системна информация, съгласно настоящите Правила за защита на информацията и личните данни, а също и статистика относно взаимодействието Ви с услугите, включително заявени Онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение, посетени страници, части от използваните услуги, и друга информация, касаеща Вашето използване на услугите.

3.2. Тази техническа информация, част от която е свързана с Вашия идентификационен код, е събрана чрез използването на специални информационни средства, като например: "бисквитки", които представляват малки текстови файлове, съхранявани на Вашия компютър или безжично устройство посредством използвания от Вас интернет браузър, които съдържат информация относно Вашите предпочитания.

3.3. Поддържаните от Дружеството сървъри не разпознават и записват имена или електронни пощи на Ползватели на платформата, освен ако ползвателите не регистрират потребителски профил. Техническата информация, която се придобива от Дружеството ще бъде събирана, съхранявана, обработвана и използвана като съвкупна информация, която ще бъде използвана и споделяна по редица причини, включително, но не само, за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от Дружеството, оценка на ефективността и популярността на определени услуги, проследяване на действията на Ползвателя и подобряване на техния опит с платформата.

3.4. MyVideoAcademy използва следните видове "бисквитки":

3.4.1. Предпочитания (Preferences): Дружеството използва бисквитки за предпочитания, за да запомни информация относно Вашия браузър и по какъв начин предпочитате да използвате предоставяните от него услуги, като запаметява предпочитаните от Вас настройки, които се утвърждават в резултат на използването на услугите от Ваша страна. Бисквитките за предпочитания правят използването на нашите услуги по-ефективно и отговарящо на Вашите лични предпочитания.

3.4.2. Сигурност (Security): Дружеството използва бисквитки за сигурност, за да осигури Вашия достъп до предоставяните от него услуги и да предпази Вашия потребителски профил и информацията в него, в това число и лични данни, срещу измами и неразрешен достъп, осъществявани от трети недобросъвестни лица.

3.4.3. Функционални (Functional): Дружеството използва функционални бисквитки, за да направи Вашето използване на предоставяните от него услуги по-добро, като например запаметяването на силата на звука на видеоклиповете, които стартирате за гледане.

3.4.4. Сесийно-обявителни (Session State): Дружеството използва сесийно-обявителни бисквитки за събиране на информация относно Вашето взаимодействие с услуги, за да подобри услугите, предоставяни от него. Дружеството използва тези бисквитки с цел запаметяване на Вашите детайли по вписване в Уебстраницата и с цел възможност за обработка на Вашите покупки на Онлайн видео модули. Това е необходимо за осъществяването на предоставяните услуги. Ако тези бисквитки бъдат блокирани, тогава редица функции на предоставяните услуги ще бъдат нарушени.

3.4.5. Аналитични (Analytics): Дружеството използва аналитични бисквитки, като например Google Analytics, с цел по-добро разбиране относно това как използването на услугите, предоставяни от него, спомага за подобряване на по-ефективното задоволяване на интересите на Ползвателите във връзка с използването на предоставяните от Дружеството услуги. Такъв тип данни са напълно анонимни и не са обвързани с разкриване на лични данни.

4. Начин на използване на информацията, съдържаща лични данни от Дружеството

4.1. MyVideoAcademy има право да използва информацията, в това число и лични данни, предоставена от Вас при регистрация в Уебстраницата и/или при използване на услугите, предоставени от MyVideoAcademy, с цел подобряване на качеството на услугите. Получената от Дружеството информация, ще бъде използвана по следния начин (неизчерпателно):

4.1.1. при предоставяне, управление и улесняване на Вашето използване на услугите, включително при излагането на персонализираното съдържание и/или целево рекламиране;

4.1.2. при уведомяване Ви относно Онлайн видео модули, нови услуги, промоции, актуализации на услугите, Общите условия, Правилата за защита на информацията и личните данни и/или другите правила, представляващи неразделна част от Общите условия;

4.1.3. при промотиране на услугите, предоставяни от Дружеството до Вас, включително при изпращането на оферти, информация за промоции, уведомления за подобрени или съществуващи услуги и т.н.;

4.1.4. при разрешаване на проблеми във функционирането на Уебстраницата, както и при отговаряне и разрешаване на въпроси по подръжката;

4.1.5. при обработване и изпълняване на Ваша молба(и) и/или поръчка за Онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение, други услуги и информация;

4.1.6. при управление на предпочитанията във връзка с Вашия потребителски профил и информация при регистриране;

4.1.7. при разработване на нови и/или подобрени услуги, предложения и т.н.;

4.1.8. при предоставяне на новини до Вас;

4.1.9. при идентификация, проучване и защита срещу всякакви съществуващи или възможни злоупотреби, неразрешен достъп, или нежелано използване на някоя от услугите, включително, но не само при проучване на всякакви претенции направени от или по отношение на други Ползватели и/или по отношение на услугите и такива дейности, в които може да бъде включена информация от източници трети лица;

4.1.10. при анализиране на текучеството на Ползвателите;

4.1.11. при промотиране, обработване и изпълнение на промоции, управлявани или спонсорирани от Дружеството;

4.1.12. при грешки или въпроси във функционирането на Уебстраницата;

4.1.13. при проследяването на покупки и информация за използването;

4.1.14. при запитване до Вас за участие в проучвания относно услугите;

или

4.1.15. както Дружеството, по свое собствено усмотрение, прецени за добре, във връзка, или при задължение за осигуряването на безопасността на Ползвателите по отношение на защитата на предоставените от тях лични данни. Дружеството ще използва предоставената от Ползвателя информация, в това число и лични данни, за да свърже същата с друга информация във връзка с използването на услугите.

4.2. В случай, че сте предоставили информация относно Вашия имейл адрес, Дружеството ще използва същата за отговор на въпроси по поддръжката, Вашето информиране относно дейностите на избрания от Вас Онлайн видео модул и/или Онлайн индивидуално обучение, включително коментари от Лектори, уведомления относно състоянието и напредъка на Онлайн видео модула и т.н., а също и за уведомяването Ви относно нови Онлайн видео модули, както и във връзка с всички случаи, уредени от настоящите Правила за защита на информацията и личните данни.

5. Право на Дружеството да споделя предоставената информация на трети лица

5.1. Дружеството е длъжно да споделя предоставената от Вас информация, в това число и лични данни, на трети лица при спазването на настоящите Правила за защита на информацията и личните данни, Общите условия, както и правилата, представляващи неразделна част от тях, а именно:

5.2. Дружеството може да оповести Вашата информация при съблюдаване на законовите изисквания в областта на защитата на личните данни, в случай че:

5.2.1. това е разрешено от закона;

5.2.2. това е поискано във връзка или по повод на съдебна, административна или друга процедура, разследване и т.н.;

5.2.3. това е необходимо с цел изпълнение на Общите условия, Правилата за защита на информацията и личните данни или другите правила, представляващи неразделна част от Общите условия.;

5.2.4. това е необходимо за проследяване и/или предотвратяване на измама, злоупотреба, възможно нарушение на закона, и/или защита чрез технически средства,

5.2.5. това е необходимо за защита срещу нарушаване на правата и интересите на Дружеството и/или Ползвателите;

5.2.6. както и при оповестяването на такава информация до счетоводния отдел и юридическите съветници на Дружеството.

5.3. Дружеството може да оповестява предоставената от Вас информация на трети лица, които предоставят услуги от името на Дружеството, включително платежни услуги, изпълняване на поръчки, анализи на данни, реклама и .н. При предоставяне на тези услуги до Дружеството, третите лица имат право на достъп до предоставената от Вас информацията със задължението да използват същата единствено по начина, по който им е възложено от Дружеството.

5.4. В случай, че МyVideoAcademy премине през процедура по преобразуване и/или придобиване, продажба на цялото или част от търговското предприятие, ликвидация, или несъстоятелност, правоприемникът на Дружеството има право да съхранява, обработва и използва предоставената от Ползвателите информация, включително лични данни, при спазване на настоящите Правила за защита на информацията и личните данни.

5.5. Дружеството има право да споделя предоставената от Вас информация във връзка с всякакви промоции, които Ви засягат, или чрез услугите, за нуждите на управление, спонсориране и изпълнение на промоцията или както се изисква от приложимия закон и правила.

5.6. В случай, че Вие поискате това Дружеството има право да споделя предоставената от Вас информация на трети лица за целите на промотирането на услугите. Дружеството ще споделя предоставената от Вас информация с трети лица в случай, че използването от третото лице на предоставената от Вас информация е предмет на предоствените от третото лице до Вас правила за защита на информацията и личните данни.

6. Сигурност на предоставената от Вас информация

6.1. MyVideoAcademy полага грижата на добрия търговец при защитата на предоставената от Вас информация, в това число и лични данни, от измами, злоупотреби, неразрешен достъп и т.н. За тази цел Дружеството предприема различни защитни мерки, като например запазването на предоставената от Вас информация зад "защитна стена" (firewall), препредаване на важна информация, достигнала сървър на MyVideoAcademy чрез използването на защитен сокет слой технология (SSL technology). Важно е да знаете, че никоя система на може да бъде 100 % защитена. Поради тази причина, Дружеството не гарантира, че комуникацията между Вас и MyVideoAcademy или всяка друга информация, предоставена от Вас, ще бъде напълно защитена от неразрешен достъп от трети лица. Неразрешен достъп, хардуерен или софтуерен проблем в системата и други подобни фактори биха могли да изложат на риск информацията, предоставена от Вас, по всяко време. На следващо място, трябва да знаете, че паролата за Вашия потребителски профил е важна част от системата. Ето защо, Ваше задължение и отговорност е да я пазите и да не я споделяте на трети недобросъвестни лица. Ако Вашата парола е изложена на риск, поради някаква причина, Вие имате право да я смените незабавно, а също и да се свържете с contact@myvideoacademy.com

7. Редактиране на предоставената от Вас информация

7.1. Във всеки един момент по време на използването на услугите на MyVideoAcademy Вие имате право да редактирате предоставената от Вас информация по следния начин, а именно като промените 1) Вашето потребителско име; 2) парола и/или 3) електронен адрес

8. Информация, получена чрез потребителски профил от платформа, управлявана от трето лице или от безжично устройство.

8.1. За да редактирате информацията, която MyVideoAcademy получава от потребителския Ви профил от платформа, управлявана от трето лице, като например Facebook или Google account, или от безжично устройство, Вие трябва да последвате предписанията на правилата, предоставени от компанията, управляваща съответната платформа, респективно да промените настройките на Вашето безжично устройство. С промяната на условията относно защита на информацията и личните данни в потребителския Ви профил в платформата, управлявана от трето лице, респективно промяната на настройките на Вашето безжично устройство, Вие ще промените същите и по отношение на Вашия профил в MyVideoAcademy. Информацията, която МyVideoAcademy получава от потребителския Ви профил от платформа, управлявана от трето лице или от безжично устройство, се съхранява, обработва и използва съгласно тези правила, Общите условия, както и правилата, представляващи неразделна част от тях.

9. Информация, предоставена директно от Вас до Дружеството

9.1. Вие имате право да редактирате информацията, която предоставяте на МyVideoAcademy, като за целта трябва да се впишете във Вашия потребителски профил и обновите информацията в него.

10. Последици от изтриването на потребителския профил

10.1. В случай, че Вие като Ползвател на услугите, предоставяни от MyVideoAcademy, желаете да изтриете Вашия потребителски профил, тогава следва да направите заявка за това до Дружеството като изпратите електронно съобщение на следната електронна поща: support@myvideoacademy.com, след което Дружеството ще изтрие Вашия профил в разумен срок. Следва да имате предвид, че дори след като Вашия потребителски профил бъде изтрит част от предоставената от Вас информация, в това число и лични данни, може да остане видима за други лица, включително, но не само всякаква, информация, която:

10.1.1. е била включена в съдържанието на потребителските профили на други Ползватели на платформата под формата на коментари, публикации и т.н.;

10.1.2. е копирана, съхранена или разпространена от други Ползватели;

10.1.3. е споделена или разпространена от Вас;

10.1.4. е публикувана на платформа, управлявана от трето лице. Заявката за изтриването на Вашия потребителски профил няма за резултат изтриването на горепосочената информация. Също така, MyVideoAcademy, няма възможност и не е длъжно да премахне каквато и да било част или цялата предоставена от Вас информация на трето лице, управляващо платформа, от чийто потребителски профил MyVideoAcademy извлича данни.

11. Изменение на правилата за защита на информацията и личните данни

11.1. Дружеството има право едностранно да измени настоящите Правила за защита на информацията и личните данни с цел подобряване на използването на услугите, предоставяни от MyVideoAcademy, и защита на предоставяната от Вас информация.

11.2. В случай, че такова изменение бъде направено, то ще бъде оповестено на Уебстраницата, а Вие ще бъдете уведомени чрез електронно съобщение по имейл, изпратено на електронната поща, поместена във Вашия потребителски профил.

11.3. Всички изменения в тези правила ще бъдат в сила от деня, в който са публикувани на Уебстраницата. В случай, че Вие продължите да използвате услугите, предоставяни от MyVideoAcademy, след датата на влизане в сила на изменението, тогава това използване ще бъде приравнено на изразяване на съгласие от Ваша страна с приетите изменения.