Правила относно правата на интелектуална собственост

приети на 29.08.2016

В този раздел Ползвателят (наричан по-долу за краткост "Вие", "Вас", "Вашето") на www.myvideoacademy.com (наричан по-долу за краткост "Уебстраницата") може да намери информация относно правилата за правата върху обекти на интелектуална собственост. По време на Вашето използване на разработената Oнлайн видео платформа от търговско дружество "Видео академия" ООД, (наричано по-долу за краткост "MyVideoAcademy" и/или "Дружеството"), регистрирано съгласно законодателството на Република България,Вие се съгласявате да се въздържате от нарушение на права върху обекти на интелектуална собственост, като спазвате тези правила и законодателството на Република България.

1. Права върху обекти на интелектуална собственост

1.1. MyVideoAcademy в качеството си на доставчик на услугите по провеждането на Онлайн видео модули и/или Индивидуално онлайн обучение и собственик на Уебстраницата уважава правата на интелектуална собственост, които възникват при създаване на произведения, обекти на интелектуална собственост (писмен текст, изображения, видеоклипове и т.н.). Поради тази причина, всички обекти на интелектуална собственост, поместени на Уебстраницата от страна на Дружеството, Лекторите, Ползвателите и/или трети лица, са защитени от неразрешено копиране и разпространение и публикуването им в Уебстраницата не представлява нарушение на нечии права на интелектуална собственост.

1.2. Всички права върху интелектуална собственост, включително авторскиправа и други сродни права, върху материалите, публикувани от или от името на "ВИДЕО АКАДЕМИЯ" ООД в онлайн видео платформата "MyVideoAcademy.com", включително, но не само софтуер, технология, дизайн, материали, информация, комуникации, текст, графики, връзки, анимации, илюстрации, аудио и видеоклипове, снимки, коментари, идеи, и другибази данни, принадлежатнадружеството. С използване на предоставяните чрез Платформата услуги, Вие не получавате собственост върху правата на интелектуална собственост върху материалите, които са част от Платформата.

1.3. Нито един компонент на Уебстраницата не може да бъде копиран, възпроизвеждан, променян, редактиран, изтеглян, предаван или разпространяван, по какъвто и да било начин, изцяло или от части, без предварителното писмено съгласие на "ВИДЕО АКАДЕМИЯ" ООД.

1.4. Целта на настоящите Правила е да се създадат процедури за уреждане защитата на публикуваните на Уебстраницата обекти на интелектуална собственост, като се предотврати нарушаването на правата върху тях.

1.5. За постигането на тази цел Дружеството:

1.5.1. премахва всякакви материали, представляващи нарушение на права на интелектуална собственост, принадлежащи на Дружеството, Лектор, Ползвател или трето лице.

1.5.2. изтрива Потребителски профили на Ползватели, в случай че последните са системни нарушители на права на интелектуална собственост върху обекти, които са били публикувани от Ползвателите на Уебстраницата.

2. Процедура за докладване на нарушение

2.1. В случай, че Вие смятате, че някакво съдържание (писмен текст, изображение, видеоклип и т.н.), публикувано на Уебстраницата, представлява нарушение на права на интелектуална собственост, то тогава имате право да изпратите уведомление за това до Дружеството, което трябва да съдържа описаната по-долу информация:

2.1.1. идентификация на произведенията, правата върху които се твърди да са били нарушени (в случай на множество такива произведения, следва да се направи подходящ списък и идентификация на всяко от тях);

2.1.2. идентификация на частта от произведение, правата върху която се твърди да са били нарушени;

2.1.3. идентификация на действията, в които се е изразило нарушениет;

2.1.4. информация, необходима на MyVideoAcademy, за връзка с Вас и с титуляра на правата върху обекти на интелектуална собственост, които са нарушени, като например адрес, телефонен номер, електронна поща и т.н.;

2.1.5. изявление под страх от отговорност относно факта на нарушаването на правата върху интелектуална собственост, подкрепено с убедителни твърдения;

2.1.6. изявление под страх от отговорност, с което се удостоверява, че информацията, съдържаща се в уведомлението е точна и истинна и няма за цел да оклевети или злепостави третото лице, за което се излагат твърдения, че е нарушител;

2.1.7. електронен или саморъчен подпис на лицето, от което произтича уведомлението, както и от твърдяния титуляр на правата върху обект на интелектуална собственост, за които се излагат твърдения, че са нарушени, когато лицето, от което произтича уведомлението, и твърденият титуляр на правата, за които се излага твърдения, че са нарушени, са различни лица.

3. Контакт с отдел "Интелектуална собственост" на Дружеството

3.1. С оглед постигане на целта, за която са създадени тези Правила, MyVideoAcademy е създала отдел, който отговаря за получаването и разглеждането на уведомленията за извършени нарушения. Свързването с този отдел става на следния адрес:

3.2. по поща: гр. София 1124, район "Средец", ул. "Светослав Тертер" № 27, ет.3, ап.10

3.3. по имейл: support@myvideoacademy.com

4. Отговор на уведомление

4.1. В случай, че Вие получите уведомление от MyVideoAcademy, че материал, или част от него, е публикуван от Вас на Уебстраницата, е предмет на уведомление за нарушени права на интелектуална собственост, тогава Вие имате право да снабдите MyVideoAcademy с т.нар. "Отговор на уведомление". За да бъде обработен отговорът на уведомлението трябва да бъде писмен и да съдържа следната информация:

4.1.1. идентификация на материала, достъпът до който е бил ограничен и/или е бил премахнат от Дружеството, поради твърдения за нарушени права на интелектуална собственост, наведени в уведомлението до Дружеството;

4.1.2. изявление под страх от отговорност, че ограничаването на достъпа и/или премахването на материала от Дружеството се дължат на грешка или неправилно посочване на съответния материал да бъде премахнат;

4.1.3. името, адреса, телефонния номер и подписа (електронен или саморъчен) на лицето, от което произтича Отговорът на уведомлението.